18 آذر 1400
  -  
2021 December 9
  -  
4 جمادى الأولى 1442
 
سید غلام حسین رضوی
• سید غلام حسین رضوی •

 

نام

سید غلام حسین رضوی

 

 

تالیف  کتاب :

نمبر شمار

عنوان کتاب

 

 

موضوع

صفحات

ناشر / محل اشاعت

اشاعت

سال اشاعت

مرحلہ اشاعت میں

 

 

 

 

شائع شدہ

آرشیو

1.      

فضیلت حضرت زھراء در منابع اھل سنت

تاریخی و روای

300

چاپ نشدہ

 

 

 

 

2.      

رہ توشہ برای مبلغین(رمضان)بہ زبان اردو

تبلیغی

338

جامعۃ المصظفیٰ چاپ شدہ

 

 

 

1432

3.      

رہ توشہ برای مبلغین(محرم الحرام) بہ زبان اردو

تبلیغی

199

جامعۃ المصظفیٰ چاپ شدہ

 

 

 

1433

4.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمه کتاب :

نمبر شمار

عنوان کتاب

 

 

موضوع

زبان سے / کو

اشاعت

سال اشاعت

ناشر / محل اشاعت

 

 

صفحات

مرحلہ اشاعت میں

شائع شدہ

آرشیو

1.      

جهان اسلامی

سیاسی

فارسی-اردو

 

 

 

2004

          موسسه نشر آثار امام خمینی

240

2.      

آثار عصمت

عقایدی

فارسی-اردو

 

 

 

2010

تنظیم المکاتب

200

3.      

البراھین فی اثنا عشر

عقایدی

فارسی-اردو

 

 

 

 

 

 

4.      

نقش ایمه در احیای دین

عقایدی

فارسی-اردو

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاله :

ردیف

عنوان مقاله

موضوع

زبان

اشاعت

سال اشاعت

 

ناشر / محل اشاعت

 

 

صفحات

مرحلہ اشاعت میں

شائع شدہ

آرشیو

1.      

شرعی احکام

احکام

 

 

 

 

2002

جامع اھلبیت

25

2.      

حضرت فاطمہ زھراء  ایک مثالی خاتون

اخلاقی

 

 

 

 

1431

مجله ام ایمه

8

3.      

فضایل حضرت عباس به زبان ایمه معصومین

اخلاقی

 

 

 

 

1425

مجله نینوا

10

4.      

کربلا ایک مثالی درس گاہ

کلامی

 

 

 

 

1429

روزنامهھندوستان ایکسپرس

2

5.      

وجود امام زمانه ایک حقیقت

کلامی

 

 

 

 

 

روزنامه

5

6.      

شهادت ثالثه از دیدگاہ رویات

و استباظ

 

کلامی

 

 

 

 

 

 

27

7.      

علاوہ بر این بالغ بر ھفتاد مقالات دیگررا ھم نوشستہ ام کہ بعلت طولانی شدن از آنھا صرف نظر می کنم۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمه مقاله :

ردیف

عنوان مقاله

موضوع

زبان

اشاعت

سال اشاعت

 

ناشر / محل اشاعت

 

 

صفحات

مرحلہ اشاعت میں

شائع شدہ

آرشیو

1.      

شیوہ ھای جعل حدیث

حدیثی

فارسی۔اردو

 

 

 

 

انتشارات جامعۃ المصظفیٰ

 

۱۸

 

2.      

نقد و بررسی حدیث در تفسیر المیزان

حدیثی

فارسی۔اردو

 

 

 

 

انتشارات جامعۃ المصظفیٰ

 

۳۰

3.      

زنان محدث در قرن ششم

حدیثی

فارسی۔اردو

 

 

 

 

انتشارات جامعۃ المصظفیٰ

 

۳۰

 

4.      

علاوہ بر این مقالات بیش از ھفتاد عدد  دیگررا ھم ترجمہ کردہ ام و چاپ ھم شدہ است۔ بعلت طولانی شدن از آنھا صرف نظر می کنم۔

 

 

 

 

 

 

 

 

زیر تالیف آثار:

ردیف

عنوان 

موضوع

تکمیل کار کا فیصد

1.      

برسی مقایسه حکم و حق

 

فقهی

 

25  در صد

2.      

 

 

 

3.      

 

 

 

 

 

زیر ترجمه آثار:

ردیف

عنوان 

موضوع

مؤلف

زبان سے / کو

1.      

 

 

 

 

2.      

 

 

 

 

3.      

 

 

 

 

 

 

ترجمہ کی حد تک کن زبانوں پر تسلط حاصل ہےَ

ردیف

زبان سے

زبان کو

تسلط کا فیصد

1.      

فارسی

اردو-ھندی

100%

2.      

عربی

اردو-ھندی

100%

3.      

فارسی

اردو-ھندی

100%

4.      

 

 

 

 

 

تھیسز

ردیف

عنوان

تھیسز کا تعلیمی درجہ(ایم اے / ڈاکٹریٹ ...)

زبان

حاصل کردہ نمبر

1.      

فضیلت حضرت زھراء در منابع اھل سنت

کارشناسی ارشد

فارسی

19

2.      

 

 

 

 

3.