2 مهر 1400
  -  
2021 September 24
  -  
16 صفر 1442
 
خبریں نمبر: 264 تاریخ: 2015/08/02 مناظر:  

طرح برگزاری نشست های علمی

اگرچه محققین محترم هندی ودیگران نسبت به هندوستان وبه ویژه شیعیان اطلاعات زیادی دارند ولی تا حدی نیست که امروز جامعه به آن نیاز دارد

اگرچه محققین محترم هندی ودیگران نسبت به هندوستان وبه ویژه شیعیان اطلاعات زیادی دارند ولی تا حدی نیست که امروز جامعه به آن نیاز دارد ولازم است نسبت وضعیت موجود هند ونسبت گذشته هند بویژه گذشته حکومت ها و خدمات اجتماعی  وسیاسی شیعیان اطلاعات بیشتری داشته باشند.

نکته دیگر این است که فقط جمع آوری اطلاعات کافی نیست بلکه لازم است این اطلاعات ومطالب، مورد تجزیه وتحلیل قرار بگیرد که جایش بسیار خالی است.

دبیر خانه برای این منظور طرحی را ریخته است که مشخصات آن به شرح زیر می باشد:

1. برگزاری نشست های علمی (به شکل کارگاهی) بطور دائم به فاصله یک الی دو ماه.

2. در این نشست ها از اساتید، مولفین پایان نامه وافرادی که در موضوع هند شناسی کار تحقیقی انجام داده اند، استفاده خواهد شد.

3. افراد دارای تحقیق یا پایان نامه، خلاصه ونتیجه تحقیقی خود را در مدت مشخص (20 دقیقه) در نشست ارائه خواهند کرد.

4. افراد دارای تحقیق یا پایان نامه، همچنین یک مقاله علمی را مستفاد از تحقیق خودشان به مجمع محققین هند ارائه خواهند کرد.

5. در یک نشست سه الی پنج محقق تحقیق ارائه خواهند کرد.

6. چکیده مقالات محقق در جزوه ای در همان نشست توزیع خواهد شد.

7. شرکت کنندگان در نشست اجازه خواند داشت از محقق محترم سوال کنند ومحقق جواب را می دهد.

8. در هر نشست حتما برخی اساتید مربوطه دعوت خواهند شد واز نظر های شان به صورت سخنرانی یا مقاله یا تجزیه و تحلیل موردی استفاده خواهد شد.

9. اصل مقاله ارائه شده به مجمع محققین هند در مجله مجمع نشر خواهد شد.

فوایدی که برای این برنامه می توان در نظر گرفت از این قرار است:

1. استفاده عملی از تحقیق انجام شده.

2. ایجاد فضای تجزیه وتحلیل اطلاعات ومطالب مربوط به هند در بین محققین وواضح شدن افق های پنهان مسئله.

3. پشتیبانی وتقدیر از محققین محترم.

4. تدوین مقاله برای مجله مجمع محققین.

                                                                                                    محمد باقر رضا

      مسوول دبيرخانه مجمع محققين هند

ماخذ: